رابط ارت دار 4خانه

رابط ارت دار 4خانه

دارای نشان استاندارد می باشد.

داخل آن تشکیل شده از پلی کربنات و ضد آتش سوزی می باشد.