محافظ لوازم خانگی

محافظ لوازم خانگی

محافظ 2500X به صورت کابل دار بوده ،فضای بسیار کمی گرفته و در عین حال دو خروجی محافظت شده دارد.

LED های نمایش وضعیت و نوسانات ولتاژ همچنین کلید قطع و وصل کلی دارد.

حداکثر جریان قابل تحمل 10آمپر

m_2500x_desc