محافظ لوازم خانگی

محافظ لوازم خانگی

محافظ 2500XD به صورت دوشاخه به پریز متصل شده ،فضای بسیار کمی گرفته و در عین حال دو خروجی محافظت شده دارد.

LED های نمایش وضعیت و نوسانات ولتاژ همچنین کلید قطع و وصل کلی دارد.

حداکثر جریان قابل تحمل 10آمپر

 

m-2500xd_desc