ولت متر دیجیتال تک فاز

ولت متر دیجیتال تک فاز

ولت متر دیجیتال تک فاز جهت استفاده در تابلو بوده تغذیه آن 220V ACمی باشد.

سیگنال ورودی 0-630 ولت

ابعاد 96x96x87 میلیمتر

صفحه نمایش سه رقمی

mmx-v96-desc